Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
ZARZĄDZENIE Nr 19/ 2017 z dnia 9 października 2017r. w sprawie organizacji naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) w związku z § 6
ust. 1, ust. 2 i ust. 3 i § 9 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zarządzam co następuje :

§ 1.  Organizuje się nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Referenta ds. administracyjnych” w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

§ 2. Ustala się treść ogłoszenia o naborze, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. administracyjnych w
M-GOPS Janowcu Wielkopolskim zostanie przeprowadzony przez Komisję do spraw naboru w składzie :

  1. Anna Romańska  – Przewodnicząca Komisji  (główny księgowy),
  2. Joanna Majchrzak - Członek Komisji (pracownik M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim zatrudniony na stanowisku Starszy referent ds. administracyjnych)
  3. Kajetan Dyks – Członek Komisji (Radca prawny).

§ 4. Ustala się harmonogram przeprowadzania naboru, o którym mowa w § 1 w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje wszystkich członków Komisji do spraw naboru do jego przeprowadzenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.) oraz zapisami Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

§ 6.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani Joannie Majchrzak Starszemu referentowi ds. administracyjnych w MGOPS Janowiec Wielkopolski.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 19.2017.pdf
Załącznik nr 1-Ogłoszenie o naborze.pdf
Załącznik nr 2 - Harmonogram naboru.pdf
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf

Kierownik MGOPS

/-/ Joanna Malak

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 936
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2017-10-09 12:15:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-10-10 08:03:38 Michał Szczepanek
2017-10-09 12:25:36 Michał Szczepanek Publikacja artykułu
2017-10-09 12:24:40 Michał Szczepanek
2017-10-09 12:23:55 Michał Szczepanek
2017-10-09 12:22:02 Michał Szczepanek