Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych utworzyła nowy system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004r. Wymienia dwie grupy świadczeń. Pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą świadczenia opiekuńcze.

Zasiłek rodzinny z systemem dodatków:

 

Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki    w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem   o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- samotnego wychowywania dziecka

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- rozpoczęcia roku szkolnego

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Wysokość zasiłków rodzinnych okresie do 2015-10-31:

  • 77,00zł dziecko do ukończenia 5 r.ż.

  • 106,00zł dziecko w wieku do ukończenia 18r.ż

  • 115,00zł dziecko w wieku powyżej 18r.ż

  Wysokość zasiłków rodzinnych okresie od 2015-11-01:

  • 89,00zł dziecko do ukończenia 5 r.ż.

  • 118,00zł dziecko w wieku do ukończenia 18r.ż

  • 129,00zł dziecko w wieku powyżej 18r.ż

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego. Okres wypłaty dodatku nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej, wdowie, wdowcowi, jeżeli nie wychowuje dziecka wspólnie z ojcem lub matką dziecka. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje, 2. ojciec dziecka jest nieznany, 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł. na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł. na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem   o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się   o  80,00 zł., nie więcej jednak niż o 160,00 zł. na wszystkie dzieci.

 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. Przysługuje   w wysokości 80,00 zł. miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia albo 100,00 zł. miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek wypłacany jest jednorazowo. Jego wysokość to 100,00 zł. na każde dziecko.

  

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  • pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 105,00 zł. na dziecko.

  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 63,00 zł. na dziecko.

 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Świadczenia opiekuńcze:

 Zasiłek pielęgnacyjny:

Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających  z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby  w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł. miesięcznie.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego tj. 764,00zł / osobę w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczeni przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18r.ż. lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.200,00 zł. miesięcznie (do 2015-12-31).

Zasiłek dla opiekuna:

Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 2013-07-01 w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Kwota przysługującego świadczenia 520,00zł miesięcznie.

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,00zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieckad dnia narodzin dziecka.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1457
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2012-11-13 18:27:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-11-05 22:24:35 Waldemar Romański
2012-11-13 18:50:22 Waldemar Romański Publikacja artykułu