Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

od 01 marca 2015r. – najniższa emerytura 880,45 zł

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą występować:

najemcy lokalu mieszkaniowych, członkowie spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań, podnajemcy, jak również osoby pozostające bez tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego ale oczekujący na lokal zamienny i socjalny.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, nie może przekraczać:

  1. 35 m2 - dla 1 osoby,

  2. 40 m2 - dla 2 osób,

  3. 45 m2 - dla 3 osób,

  4. 55 m2 - dla 4 osób,

  5. 65 m2 - dla 5 osób,

  6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkaniowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju (wymagane stosowane orzeczenie o niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do dodatkowej powierzchni).

Wyjątek stanowią orzeczenia wydane do 22 listopada 2004r., wówczas należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku. Przekazywany jest bezpośrednio na konto zarządcy budynku w którym jest lokal mieszkalny.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem opałowym nie może przekroczyć 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego, natomiast nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, jeśli wnioskodawca nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny pełne dwa miesiące. Po uregulowaniu zaległości w okresie przyznanego dodatku, wypłata na rzecz zarządcy budynku zostaje wznowiona.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1508
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2012-11-13 18:18:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-11-05 22:04:28 Waldemar Romański
2015-11-05 22:04:22 Waldemar Romański
2012-11-13 18:50:34 Waldemar Romański Publikacja artykułu