Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu „Uwierz w siebie – zacznij od nowa” o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęło następujące pytanie:

 

Zgodnie z SIWZ „zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 – 17.00”. W związku z tym, ile godzin dziennie może trwać szkolenie?

Zamawiający na powyższe pytanie udzielił następującej odpowiedzi:

Stosownie do art. 53e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 poz. 674 ze zm.), wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

W związku z powyższym szkolenie może trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie czyli 10 godzin dydaktycznych.

 

Joanna Malak

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1644
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2014-02-23 14:03:28
Obowiązuje od: 2014-02-24 00:00:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-02-23 14:05:46 Waldemar Romański
Publikacja artykułu