Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Nr ogłoszenia: 58580 - 2014

Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3026068, faks 52 3026068.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników realizowanego przez Zamawiającego Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa (zwanego dalej Projektem), Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część stanowi zadanie nr: 1. Kurs bukieciarstwa Kurs przygotowania zawodowego w kierunku bukieciarstwa zostanie przeprowadzony dla 9 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 80 godzin dydaktycznych, w tym 32 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 48 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 2. Kurs fryzjerstwa Kurs przygotowania zawodowego w kierunku fryzjerstwa zostanie przeprowadzony dla 11 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 150 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 100 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 3. Kurs obsługi komputera Kurs przygotowania zawodowego w kierunku
obsługi komputera zostanie przeprowadzony dla 19 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 50 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 45 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 4. Kurs obsługi wózków jezdniowych Kurs przygotowania zawodowego w kierunku obsługi wózków jezdniowych zostanie przeprowadzony dla 15 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 67 godzin dydaktycznych, w tym 47 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 20 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 5. Kurs pielęgnacji i upiększania paznokci Kurs przygotowania zawodowego w kierunku pielęgnacji i upiększania paznokci zostanie przeprowadzony dla 6 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 40 godzin dydaktycznych lekcyjnych, w tym 10 godzin zajęć dydaktycznych teoretycznych i 30 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 6. Kurs pracownika administracyjno - biurowego Kurs przygotowania zawodowego w kierunku pracownika administracyjno - biurowego zostanie przeprowadzony dla 5 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 120 godzin dydaktycznych, w tym 72 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych i 48 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 7. Kurs spawania metodą MAG Kurs przygotowania zawodowego w kierunku spawania metodą MAG zostanie przeprowadzony dla 6 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 145 godzin dydaktycznych, w tym 25 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 120 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 8. Kurs przygotowania zawodowego w kierunku sprzedawcy - fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz HACCP Kurs przygotowania zawodowego w kierunku sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej oraz HACCP zostanie przeprowadzony dla 18 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 80 godzin dydaktycznych, w tym 65 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 15 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. 9. Kurs prawa jazdy kat. B Kurs prawa jazdy kat. B zostanie przeprowadzony dla 25 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 30 godzin dydaktycznych teorii oraz 30 godzin zegarowych praktyki. 10. Kurs prawa jazdy kat. C Kurs prawa jazdy kat. C zostanie przeprowadzony dla 1 osoby, zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezrobotnej (w tym długotrwale) lub nieaktywnej zawodowo, będącej w wieku aktywności zawodowej, mieszkańca Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 20 godzin dydaktycznych teorii oraz 30 godzin zegarowych praktyki. 11. Szkolenie okresowe z zakresu przewozu rzeczy Szkolenie okresowe z zakresu przewozu rzeczy zostanie przeprowadzone dla 1 osoby, zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezrobotnej (w tym długotrwale) lub nieaktywnej zawodowo, będącej w wieku aktywności zawodowej, mieszkańca Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 35 godzin dydaktycznych teorii. Warunki wspólne dla zadań od 1 do 8 oraz 11 jakie musi spełnić Wykonawca: 1. 1 godz. dydaktyczna zajęć = 45 minut. 2. Kurs należy zorganizować i przeprowadzić w części
teoretycznej i praktycznej, we wskazanej ilości godzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca zapewni aby w czasie kursu w pomieszczeniu przewidzianym do jego przeprowadzenia nie odbywały się inne zajęcia. 4. Wykonawca zapewni salę szkoleniową, której wielkość i wyposażenie umożliwi prawidłową realizację zamówienia zarówno w zakresie zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Zamawiający wymaga, aby kurs odbywał się w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia kursu, zgodnie z przepisami prawa tj. posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe. 5. Każdy uczestnik musi otrzymać w dniu rozpoczęcia kursu niepodlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność tj.: podręcznik lub skrypt tematyczny, notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych. 6. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu sprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów bhp. Wydanie uczestnikom kursu sprzętu i odzieży ochronnej powinno być stwierdzone na piśmie (imienne listy stwierdzające odbiór, potwierdzony własnoręcznymi podpisami uczestników kursu). 7. Wykonawca ubezpieczy uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz w drodze na szkolenie i z powrotem. 8. Wykonawca zapewni przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, badań lekarskich w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu oraz możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem kursu, a także jeżeli specyfika kursu tego wymaga - badań sanitarno - epidemiologicznych. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich. 9. W przypadku nieuzyskania przez jednego lub kilku uczestników pozytywnego orzeczenia lekarskiego i konieczności przeprowadzenia badań nowemu lub nowym beneficjentom ostatecznym, koszty tych badań pokrywa również Wykonawca. 10. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 - 17.00. Dopuszcza się możliwość, jeśli zajdzie taka konieczność, aby pojedyncze zajęcia odbywały się w godzinach późniejszych lub w sobotę, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Zleceniodawcy i z uczestnikami projektu. 11. Zajęcia muszą odbywać się w Janowcu Wielkopolskim. W przypadku braku możliwości organizacji kursu w Janowcu Wielkopolskim, na zajęcia odbywające się poza Janowcem Wielkopolskim, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu koszów dojazdu uczestników z miejscowości zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się kurs i kosztów dojazdu uczestników z miejsca, w której odbywa się kurs do miejscowości zamieszkania uczestników. Miejscowość, w której obywać się będzie kurs nie powinna być oddalona od Janowca Wielkopolskiego więcej niż 30 km. 12. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą rozliczenie dojazdu uczestników kursu do miejsca jego prowadzenia oraz z miejsca prowadzenia kursu do miejscowości zamieszkania (Janowiec Wielkopolski) uczestników z imienną listą uczestników, datami i podpisami na rozliczeniu zwrotu kosztów. 13. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas kursu drobny poczęstunek (kawa, herbata, napoje, słodycze, owoce). Wykonawca prowadzi listę potwierdzającą odbiór poczęstunku przez uczestników kursu, potwierdzony ich własnoręcznymi podpisami. 14. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę przedstawi przy zawieraniu umowy program kursu wraz z konspektem godzinowym jego realizacji, w ramach ilości godzin przeznaczonych na naukę w danym kursie zakreślonych w SIWZ, zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i obowiązującym prawem dotyczącym organizacji kursów. 15. Wykonawca jest uprawniony do uzupełniania programu kursu oraz do jego zmiany za zgodą Zamawiającego. 16. Wykonawca pisemnie informuje Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w planie zajęć, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 17. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o odwołaniu
najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności. 18. Wykonawca prowadzi dziennik zajęć, który winien zawierać: nazwę i termin kursu, ewidencję obecności, dane uczestników kursu, wpisywaną na bieżąco tematykę kursów oraz ilość godzin, informację o odbytych kontrolach oraz wynik egzaminu w przypadku kursu kończącego się egzaminem. 19. Wykonawca sprawuje nadzór nad frekwencją uczestników poprzez prowadzenie imiennej listy obecności (zawierającą daty kursu, ilość godzin i podpisy uczestników kursu) oraz bieżąco ją uzupełnia. Wykonawca jest zobowiązany przekazać listę obecności Zamawiającemu na zakończenie zajęć. 20. Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie o każdej nieobecności uczestnika podczas kursu w dniu zaistniałego zdarzenia. 21. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dziennik zajęć z programem kursu i podpisami prowadzących kurs. 22. Wykonawca zapewni uczestnikom przerwy w trakcie kursu- przynajmniej jedną co 90 minut. Dopuszcza się elastyczny sposób ustalania przerw. 23. Wykonawca przeprowadza na zakończenie realizacji kursu egzamin uprawniający do podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem kursu i na jego podstawie wydaje certyfikat ukończenia kursu (certyfikat ma zawierać nazwę kursu, termin realizacji, wymiar godzin oraz program) oznaczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE, zamieszczenia hasła: Człowiek- najlepsza inwestycja) oraz zaświadczenia na druku MEN potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie szkolenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały certyfikatów i zaświadczeń oraz ich kopie (po jednym egzemplarzu) poświadczone za zgodność z oryginałem. 24. Wykonawca oznaczy wszystkie dokumenty, w tym materiały szkoleniowe (z wyjątkiem podręcznika, jeśli jest to publikacja książkowa zakupiona w księgarni, a nie pozycja przygotowana przez Wykonawcę), zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w kursie, prezentacje i publikacje multimedialne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE. Wykonawca zamieści na nich hasło: Człowiek- najlepsza inwestycja), oraz informacje o finansowaniu kursu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami. 25. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją kursu. Warunki wspólne dla zadań 9-10 jakie musi spełnić Wykonawca: 1. Kurs będzie przeprowadzony w części teoretycznej i praktycznej (plac manewrowy) w miejscowości Janowiec Wielkopolski. W przypadku braku możliwości organizacji kursu w Janowcu Wielkopolskim, na zajęcia odbywające się poza Janowcem Wielkopolskim, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu koszów dojazdu uczestników z miejscowości zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się kurs i kosztów dojazdu uczestników z miejsca, w której odbywa się kurs do miejscowości zamieszkania uczestników. Miejscowość, w której obywać się będzie kurs nie powinna być oddalona od Janowca Wielkopolskiego więcej niż 30 km. 2. Wykonawca zapewni salę szkoleniową, której wielkość i wyposażenie umożliwi prawidłową realizację zamówienia w zakresie zajęć teoretycznych. 3. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest wyposażyć Uczestników kursów w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia danego szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomoce dydaktyczne z chwilą przekazania będą stanowiły własność Uczestników. 4. Wykonawca zapewni Uczestnikom przeprowadzenie badań lekarskich, których koszt uwzględni w cenie kursu. 5. Wykonawca ubezpieczy uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz w drodze na szkolenie i z powrotem. 6. Wykonawca pokryje koszty pierwszego egzaminu państwowego oraz dojazdu z miejsca zamieszkania do odpowiedniego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin oraz dojazdu z WORD do miejsca zamieszkania. 7. Zamawiający wymaga aby wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją kursów. 8. Wykonawca pisemnie informuje Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w planie zajęć
teoretycznych, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 9. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o odwołaniu najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności. 10. Wykonawca sprawuje nadzór nad frekwencją uczestników na zajęciach teoretycznych poprzez prowadzenie imiennej listy obecności (zawierającej daty kursu, ilość godzin i podpisy uczestników kursu) oraz bieżąco ją uzupełnia. Wykonawca jest zobowiązany przekazać listę obecności Zamawiającemu na zakończenie zajęć. Potwierdzeniem obecności na zajęciach praktycznych z prawa jazdy jest karta jazdy. 11. Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie o każdej nieobecności uczestnika podczas kursu w dniu zaistniałego zdarzenia. 12. Wykonawca oznaczy wszystkie dokumenty, w tym materiały szkoleniowe (z wyjątkiem podręcznika, jeśli jest to publikacja książkowa zakupiona w księgarni, a nie pozycja przygotowana przez Wykonawcę), zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w kursie, prezentacje i publikacje multimedialne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE. Wykonawca zamieści na nich hasło: Człowiek- najlepsza inwestycja), oraz informacje o finansowaniu kursu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w ww. zakresie.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w ww. zakresie.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w ww. zakresie.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w ww. zakresie.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w ww. zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw, - oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, - sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, - ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, - wystąpienie klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia dostaw, - zmiana zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, - zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops-janowiecwlkp.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Uwierz w siebie - zacznij od nowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs bukieciarstwa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku bukieciarstwa zostanie przeprowadzony dla 9 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 80 godzin dydaktycznych, w tym 32 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 48 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs fryzjerstwa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku fryzjerstwa zostanie przeprowadzony dla 11 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 150 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 100 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs obsługi komputera.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku obsługi komputera zostanie przeprowadzony dla 19 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 50 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 45 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs obsługi wózków jezdniowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku obsługi wózków jezdniowych zostanie przeprowadzony dla 15 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 67 godzin dydaktycznych, w tym 47 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 20 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs pielęgnacji i upiększania paznokci.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku pielęgnacji i upiększania paznokci zostanie przeprowadzony dla 6 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 40 godzin dydaktycznych lekcyjnych, w tym 10 godzin zajęć dydaktycznych teoretycznych i 30 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs pracownika administracyjno - biurowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku pracownika administracyjno - biurowego zostanie przeprowadzony dla 5 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 120 godzin dydaktycznych, w tym 72 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych i 48 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs spawania metodą MAG.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku spawania metodą MAG zostanie przeprowadzony dla 6 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych
(w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 145 godzin dydaktycznych, w tym 25 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 120 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku sprzedawcy - fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz HACCP.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowania zawodowego w kierunku sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej oraz HACCP zostanie przeprowadzony dla 18 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 80 godzin dydaktycznych, w tym 65 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 15 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. B.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs prawa jazdy kat. B zostanie przeprowadzony dla 25 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 30 godzin dydaktycznych teorii oraz 30 godzin zegarowych praktyki..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. C.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs prawa jazdy kat. C zostanie przeprowadzony dla 1 osoby, zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezrobotnej (w tym długotrwale) lub nieaktywnej zawodowo, będącej w wieku aktywności zawodowej, mieszkańca Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 20 godzin dydaktycznych teorii oraz 30 godzin zegarowych praktyki..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szkolenie okresowe z zakresu przewozu rzeczy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie okresowe z zakresu przewozu rzeczy zostanie przeprowadzone dla 1 osoby, zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezrobotnej (w tym długotrwale) lub nieaktywnej zawodowo, będącej w wieku aktywności zawodowej, mieszkańca Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 35 godzin dydaktycznych teorii..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
  3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Formularz ofertowy
  5. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy
  6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - Grupa kapitałowa

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2008
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2014-02-19 17:19:55
Obowiązuje od: 2014-02-19 07:30:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-02-20 19:21:27 Waldemar Romański
2014-02-19 17:45:52 Waldemar Romański Publikacja artykułu