Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe nr MGOPS.271.6.2020 - świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Działając na podstawie : 
-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.) , 
- Zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego – Kierownika Urzędu z dnia 3 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia „  Regulaminu Zamówień Publicznych” mających zastosowanie do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Janowiec Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia). 
 
Opis przedmiotu zamówienia :
1. Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2021r stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 
12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r,  poz. 1507  ze zm.) w formie :
 
1) tymczasowego schronienia w noclegowni,
2) tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,
3) tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami,  
4) tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni. 
 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 58
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2020-09-28 11:37:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-09-30 11:10:19 Michał Szczepanek
Publikacja artykułu
2020-09-30 11:10:11 Michał Szczepanek
2020-09-30 11:09:51 Michał Szczepanek
2020-09-28 11:46:07 Michał Szczepanek
2020-09-28 11:45:06 Michał Szczepanek
2020-09-28 11:44:24 Michał Szczepanek