Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe MGOPS.271.2.2020 na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Zamawiający:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88 – 430 Janowiec Wielkopolski

tel. fax (52)3026068

 

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych
( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

1.

- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze zm.):

 

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

(§ 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U.z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r, poz. 1878 ze zm.)

 

2.

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (w tym terapia logopedyczna),

(§ 2 pkt. 1 lit a. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

II. Termin realizacji zamówienia: VII– XII 2020r.

Umowa zostanie zawarta od VII 2020r. po otrzymaniu dotacji.

 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku.

Każdy oferent może złożyć swoją ofertę na jeden lub dwa zakresy usług określonych zapytaniem, lecz Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych przywołanym Rozporządzeniem i niniejszym zapytaniem.

 

III. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający oceni i porówna złożone oferty kierując się kryterium :

 

  1. 90 % - cena ( C )

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać 90 punktów. Pozostałym oferentom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena pozostałych ofert zostanie obliczona wg następującego algorytmu:

Liczba punktów C = najniższa cena : cena oferty badanej x 90

 

  1. 10 % - roczne doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych ( D )

 

Oferent spełniający to kryterium może otrzymać 10 punktów,

 

 

Ostateczna punkowa ocena każdej oferty stanowić będzie sumę liczby punków przyznanych w każdym z kryteriów wg wzoru :

LP – łączna liczba punków

C – cena

D – doświadczenie

LP = C + D

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.).W/w usługi powinny być zgodnie z zaświadczeniem lekarskim przez : neurologopeda, oligofrenopedagog z kwalifikacjami nauczania muzyki i plastyki przedszkolnego w metodach  terapii behawioralnej oraz  kinesiotapingu w logopedii, fizjoterapeuta oraz fizjoterapeuta metoda NDT Bobath, oligofrenopedagog, tyflopedagog nauczyciel edukacji przedszkolnej – uprawnienia do terapii ręki oraz integracji sensorycznej.  

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych określonych niniejszym zapytaniem.

2. CV. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych  na potrzeby  realizacji  zamówienia  stosownie do zapisu art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.U. UE. L 2016.119.1)

3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności
(w tym ew. potwierdzające roczne doświadczenie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych)

5. w przypadku złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w § 2 pkt. 1 lit. a) Zamawiający wymaga przedłożenia dokumenty potwierdzającego posiadanie przeszkolenia i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

V. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolskim w ilości godzin w miesiącu określonych przez M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie:

  1.  Indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego.
  2.  Planu działań i realizacji działań terapeutycznych.

    3.  Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia  bez zastrzeżeń Zamawiającego.

 

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 29 maja  2020. do godz.10 00.

VII. Termin  i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 1 czerwca 2020r o godz. 10.00  w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna  lub umowa na świadczenie usług. W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu ze strony  Zamawiającego:

         Joanna Majchrzak

załącznik do Zapytania ofertowegonr MGOPS.271.2.2020.doc

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 163
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2020-05-20 11:13:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-05-20 11:21:10 Michał Szczepanek
Publikacja artykułu
2020-05-20 11:20:47 Michał Szczepanek
2020-05-20 11:20:04 Michał Szczepanek