Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88 – 430 Janowiec Wielkopolski

tel. fax (52)3026068

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm),

 

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

 

zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r, poz. 1878 ze zm.).

 

 

II. Termin realizacji zamówienia: VI– XII 2019r.

Umowa zostanie zawarta od VI 2019r.

Warunkiem zawarcia umowy od m-c  czerwca 2019r. będzie otrzymanie dotacji.

 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku

 

III. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający oceni i porówna złożone oferty kierując się kryterium :

 

  1. 90 % - cena ( C )

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać 90 punktów. Pozostałym oferentom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena pozostałych ofert zostanie obliczona wg następującego algorytmu:

Liczba punktów C = najniższa cena : cena oferty badanej x 90

 

  1. 10 % - roczne doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( D )

 

Oferent spełniający to kryterium może otrzymać 10 punktów,

 

 

Ostateczna punkowa ocena każdej oferty stanowić będzie sumę liczby punków przyznanych w każdym z kryteriów wg wzoru :

LP – łączna liczba punków

C – cena

D – doświadczenie

 

LP = C + D

 

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

 

IV. Istotne informacje dla składających oferty :

- usługi specjalistyczne określone  w § 2 pkt. 5 Rozporządzenia  - zgodnie z zaświadczeniem lekarskim winny być świadczone przez rehabilitanta

 

 V. Wymagane dokumenty:

1.Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. CV. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych  na potrzeby  realizacji  zamówienia  stosownie do zapisu art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.U. UE. L 2016.119.1)

3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności
(w tym roczne doświadczenie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi),

5.Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami      z zaburzeniami psychicznymi.

 

VI. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych                    w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolskim w ilości godzin w miesiącu określonych przez M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie:

  1.  Indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego.
  2.  Planu działań i realizacji działań terapeutycznych.

    3.  Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia  bez zastrzeżeń Zamawiającego.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 27 maja  2019. do godz.10 00.

 

VIII. Termin  i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 29 maja 2019r o godz. 10.00 w
Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna  lub umowa na świadczenie usług. W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Osoba do kontaktu ze strony  Zamawiającego:

Hanna Mazur tel.052 3026068

 

Zapytanie ofertowe MGOPS.271.2.2019.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 354
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2019-05-20 13:11:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-20 13:15:36 Michał Szczepanek
Publikacja artykułu
2019-05-20 13:15:28 Michał Szczepanek
2019-05-20 13:15:17 Michał Szczepanek