Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

                                         Janowiec Wielkopolski dnia 13 grudnia 2018 r

MGOPS.271.13 .2018

Zapytanie ofertowe na wykonywanie

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

    Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 )

pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88 – 430 Janowiec Wielkopolski

tel. fax (52)3026068

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm),

 

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (§ 2 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia),

 

- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu przez specjalistę z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii (§ 2 pkt. 3 lit. a) Rozporządzenia),

 

 II. Termin realizacji zamówienia: I– XII 2019r.

Umowa zostanie zawarta od I 2019r.

Warunkiem zawarcia umowy od m-c  I – XII 2019r. będzie otrzymanie dotacji.

 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku

III. Cena jest jedynym kryterium ofert

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

 

IV. Istotne informacje dla składających oferty :

- usługi specjalistyczne określone w § 2 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgodnie z zaświadczeniem lekarskim winny być świadczone przez  logopedę

- usługi specjalistyczne określone  w § 2 pkt. 3 lit. a) Rozporządzenia  - zgodnie z zaświadczeniem lekarskim winny być świadczone przez rehabilitanta

 

 V. Wymagane dokumenty:

1.Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. CV. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych  na potrzeby  realizacji  zamówienia  stosownie do zapisu art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.U. UE. L 2016.119.1)

3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

5.Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

6.Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

VI. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolskim w ilości godzin w miesiącu określonych przez M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie:

  1.  Indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego.
  2.  Planu działań i realizacji działań terapeutycznych.

    3.  Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia  bez zastrzeżeń Zamawiającego.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 27 grudnia 2018. do godz.10 00.

 

VIII. Termin  i miejsce otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 28 grudnia 2018r o godz. 9.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna  lub umowa na świadczenie usług. W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Osoba do kontaktu ze strony  Zamawiającego:

Hanna Mazur tel.052 3026068

 

MGOPS.271.13 .2018.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 384
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2018-12-13 11:10:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-13 11:19:05 Michał Szczepanek
2018-12-13 11:17:55 Michał Szczepanek
2018-12-13 11:16:53 Michał Szczepanek
2018-12-13 11:15:46 Michał Szczepanek