Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe z dnia 20.09.2018 r.

Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w formie:  „Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” – art. 48 a ust. 1 i ust. 2b ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.),

Janowiec Wielkopolski dnia 20 września 2018r.  

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Janowiec Wielkopolski

z siedzibą Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP:  562-17-13-940

 

Dla : Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Strzelecka 8

 

Tryb udzielenia zamówienia :

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) – stosownie do zapisu
art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2017r., 1579 j.t. ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w formie:  „Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” – art. 48 a ust. 1 i ust. 2b ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.),

 

 1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania, a także na podstawie  decyzji administracyjnej o udzieleniu schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych , którą  wydaje Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Decyzja administracyjna wydawana w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 j.t. ze zm.).

 

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając konieczność  zapewnienia osobom  bezdomnym w szczególności :

 

a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;

b) jednego gorącego posiłku dziennie;

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;

d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;

e) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;

f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;

g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny -opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

h) usług opiekuńczych oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

 

 1. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 j.t. ze zm.)  - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

 1. Rozliczenie za świadczone usługi przez Oferenta następować będzie co miesiąc w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII roku 2018r, za który rozliczenie następować będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

 

 1. Z wybranym oferentem Gmina podpisze porozumienie (umowę) określającą prawa i obowiązki stron porozumienia, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w roku 2018r. w okresie od 01-10-2018r do 31-12-2018r , a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 

 1. Gmina zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających  tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

 

 1. Gmina zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r w  sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r, poz. 896).

 

 1. Gmina zastrzega, że w roku 2018r na zadanie określone niniejszym zapytaniem zabezpieczy środki stosownie do wymaganych potrzeb.

 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności lub wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 01 października 2018r do dnia 31 grudnia 2018r.

 

 1. Gmina zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.

 

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

 

 1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.
 2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby Zamawiającego).

 

Sposób przygotowania oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 – wzór oferty.

 

Miejsce i termin złożenia ofert

 

Oferty należy składać w następujący sposób:

 

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mgops.janowiec@admin.com.pl
 2. drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim , ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.  

Oferty należy składać do dnia 27 września 2018r.

Wybór oferenta nastąpi w terminie do dnia 01 października 2018r.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie mogą nie zostać rozpatrzone.  

 

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko:

Joanna Malak – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

tel. 52 3026 068

 

 

załączniki:

 1. Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do zapytania z dnia 20.09.2018.docx

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 592
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2018-09-20 08:01:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-20 09:16:50 Waldemar Romański
2018-09-20 08:17:02 Michał Szczepanek
2018-09-20 08:16:05 Michał Szczepanek
2018-09-20 08:15:58 Michał Szczepanek
2018-09-20 08:13:18 Michał Szczepanek
2018-09-20 08:05:19 Michał Szczepanek Publikacja artykułu