Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
CELE I ZADANIA

CELE

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zamierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym  aktem  prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy finansowej w formie: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego lub pomocy rzeczowej. Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne z dodatkami w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Nr 228, poz. 225 z późniejszymi zmianami).

 

ZADANIA

 1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek polegają na:

 

    1)  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

    2)  pracy socjalnej;

    3)  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

    4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

        społecznej;

    5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

    6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

        zidentyfikowanych potrzeb.

 

 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek o charakterze obowiązkowym należy:

 

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie, zgodnie z art.16a, oceny w zakresie pomocy społecznej
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 13. dożywianie dzieci;
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu             z zakładu karnego;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie; również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

3. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy:

 

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 4. utworzenie oraz prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowane w szczególności na kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych;
 5. prowadzenie Klubów Integracji Społecznej organizujących działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i pomocowym;
 6. organizowanie prac społecznie użytecznych.
 7. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

  4.  Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Ośrodek opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy wynikające ze stwierdzonych potrzeb i zatwierdzone uchwałami rady miejskiej oraz koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin grup szczególnego ryzyka.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1319
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2012-11-13 18:35:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-11-13 18:50:10 Waldemar Romański
Publikacja artykułu