Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30
Działając na podstawie : 
-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.) , 
- Zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego – Kierownika Urzędu z dnia 3 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia „  Regulaminu Zamówień Publicznych” mających zastosowanie do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Janowiec Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia). 
 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm),

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Janowiec Wielkopolski dnia 16 października 2019r

znak: MGOPS.271. 3  .2019.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP:  562-17-13-940

Działając na podstawie :

-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843) ,

- Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego – Kierownika Urzędu z dnia 10 października 2016r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

Gmina Janowiec Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia).

Opis przedmiotu zamówienia :

 
1 do 10 z 95